Kategorie

Informacje

Szybki kontakt

Anna Maria Wo?niak
Email: kontakt@galeria-amw.pl
Tel.:
  • 797350922

Szczegóły

Reklama

www.SoulTrace.pl - serwisy internetowe

Strony internetowe: 699zł
Systemy CMS: 1599zł
Pozycjonowanie: -20%

Nasze projekty posiadają duszę !

Obraz - Kultura Biznesu

Obraz - Kultura Biznesu
Płótno:brak
Farba:brak
Wymiar:brak

Od marca 2015 r. mój i D'Arii Galickiej cykl autorski "Spotkania z Kulturami ?wiata" poszerzy?y?my o Kultur? Biznesu.

W marcu br. w Wojewódzkim O?rodku Kultury w Lublinie odby?o si? pierwsze spotkanie po?wi?cone Kulturze Biznesu Japonii, w maju Ukrainie, w czerwcu odb?dzie si? tylko cz??? artystyczna, natomiast na pocz?tku wrze?nia po?wi?cona Kulturze Biznesu Orientu. Koniec wrze?nia to W?gry, w pa?dzierniku Izrael.

Nasz cykl ma na celu zapozna? lubelskich przedsi?biorców z niuansami odmiennych kultur i zachowa? w biznesie, przybli?y? mo?liwo?ci rozwoju gospodarczego, pomaga w nawi?zaniu relacji biznesowych z przedsi?biorcami zagranicznymi. Umo?liwia wspó?prac? z jednostkami semirz?dowymi zajmuj?cymi si? wsparciem biznesowym. Promujemy województwo lubelskie i naszych rodzimych przedsi?biorców, ukazuj?c jak wielkie mo?liwo?ci gospodarcze posiadamy. Oprócz prelekcj, spotka? b2b, organizujemy te? szkolenia, pokazy, wyk?ady. Zapraszamy jako prelegentów instytucje, organizacje semirz?dowe, przedsi?biorców zajmuj?cych si? handlem mi?dzynarodowym, ?wiadcz?cych us?ugi doradcze w zakresie pomocy prawnej, podatkowej, organizuj?cych misje gospodarcze. Prelegentami s? te? wyk?adowcy uniwersyteccy, szkoleniowcy. Po cz??ci biznesowej zapraszamy na koncerty, pokazy/warsztaty ta?ca, wystawy itp. To wszystko jest dla Pa?stwa. Wst?p wolny!

Dzi?kuj? zwi?zkom, stowarzyszeniom pracodawców prywatnych, Izbie Gospodarczej i innym, za pomoc w reklamie wydarzenia i zapraszanie na nie swoich cz?onków.

Dzi?kuj? tak?e naszym Patronom medialnym za reklam? naszego cyklu w mediach: TVP Lublin, Radio Lublin, Gazeta Wyborcza, Radio Er, Lajf, Kozirunek, Uroki ?ycia, Kolory ?ycia, Kobieta XL, Ogród Ciszy, Akcent

Instytucja wspieraj?ca "Spotkania z Kulturami ?wiata"- Kultura Biznesu:
-Lubelskie Smakuj ?ycie
-Program Regionalny Narodowa Strategia Spójno?ci
-Województwo Lubelskie
-Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

\
Projekt i wykonanie 2009 www.SoulTrace.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PR