Kategorie

Informacje

Szybki kontakt

Anna Maria Wo?niak
Email: kontakt@galeria-amw.pl
Tel.:
 • 797350922

Szczegóły

Reklama

www.SoulTrace.pl - serwisy internetowe

Strony internetowe: 699zł
Systemy CMS: 1599zł
Pozycjonowanie: -20%

Nasze projekty posiadają duszę !

O mnie

 • Moja biografia jest dostępna w:
 • "Leksykonie znanych osobistości Who is Who  w Polsce" (od  wydania w 2009 r., wydawnictwa Hubners "Who is Who*).
 • Encyklopedii "Who is Who of European Women" (od  wydania I  w 2012 r. wydawnictwa Hubners "Who is Who").
 • "Oxford Encyclopedia" Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej  Polskiej (od I wydania w 2015 r., wydawca Oxford Encyclopedia Ltd.).
 • "Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej" tzw. Britishpedia (od II wydania w 2015 r, ostatnia aktualizacja biografii w 2020 r.- VII wydanie , wydawca BPH British Publishing Hause Ltd.).

 

 • Członkostwa:
 • "Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych" w Lublinie (od 2009 r. do 2017 r.).
 • Stowarzyszenie "Who is Who World Society" (od 2009 r.).
 • "EUF", oraz organizacji partnerskich "BPW Business & Professional Women", "Alfa-Kobiety dla przysz?o??i", "Terra des Femmes"( od 2009 r.).
 • Stowarzyszenie "Kongres Kobiet" (od 2012 r.).
 • Współzałożycielka "Stowarzyszenia Trenerów Efektywnego Rozwoju Euroster" (od 2015 r.).
 • Założycielka i prowadząca nieformalną Grupę Społeczność Artystyczno-Rozwojowa (od 2015 r.). Zrzeszająca około 1000 członków.
 • Załozycielka i prowadząca "Dom Twórczej Pracy" w Siedliszczu.
 • Współzałożycielka ( i wiceprezes w 2016 r.) "Fundacji Kulturalno-Artystycznej Testudo" (2016-2019 r.).
 • Wspólnota Literacka Słowa Wschodu Verba Orientis (od 2019 r.).
 • Założycielka i prowadząca grupę "Kobiety Lubelszczyzny" (od 2019 r.).
 • Współinicjatorka założenia Fundacji Artystyczno-Rozwojowej Saule (2020 r.).
 • Grupa literacka "Artefakt" od 2021 r.

 

 • Nagrody i wyróżnienia:
 • 2019 r. Galeria AMW Anna Maria Woźniak zdobyła tytuł "Most Innovative Online Original Art Retailer - Poland" nadany przez EU Business News, oraz została nominowana  do "European Enterprise Awards".
 • 2020 r. Nominacja do "Global Excellance Award" by "Lux Life Magazine"
 • 2020/2021 r. "Poland Prestige Awards Nomination" ("The Corporate Livewire Prestige Awards").
 • 2021 r. Nominacja do "Global Business Awards 2021" by "Corporate Vision".
 • 2021 r. Galeria AMW zdobyła tytuł i nagrodę "Best Online Oil Paintings Gallery - Poland" by Corporate Vission

 

 • Publikacje :
 • Moje wiersze ukazały się m.in.:
 • "Krasnostawska Noc Poetów"  "Antologia 2019 r."
 • Almanach "Ludzie listy piszą" 2021 r. wyd. Dobrota
 • Almanach "W Kropli deszczu" 2021 r. wyd. Dobrota

 

 • Współorganizatorka i współautorka cykli:
 • "Uwierz swoim skrzyd?om z Polihistorem" w 2013-2014 r. w Galerii "Przy Bramie" Towarzystwa Przyjació? Sztuk Pi?knych w Lublinie
 • "Spotkania z Kulturami ?wiata" w 2014 r. i  2015 r  Wojewódzkim O?rodku Kultury w Lublinie, Galerii "Gala" w Lublinie
 • "Ogród Poetów" w Kawiarnii "Po?egnanie z Afryk?" w Lublinie
 • "Rocznicowe Czytania Poezji" w  Lublinie
 • "Mieszkania Poezji" w ramach festiwalu "Miasto Poezji" ( organizacja w 2014 r.: 19 Mieszka? Poezji; w 2015 r.: 23 Mieszka? Poezji, w tym koncerty); w 2016 r 6 Mieszka? Poezji, w 2017 r. 6 mieszka? Poezji, w 2018 r. - 8, 2019 r. - 4.
 • Cykl wystaw malarstwa, koncertów, wieczorów autorskich, promocji magazynu literackiego "Kozirynek", w Galerii Restauracji  "Jezuicka" w Lublinie w 2014-2015 r.
 • Wspó?praca w 2014 r. z Wojewódzkim O?rodkiem Kultury w Lublinie ( organizacja kilkudziesi?ciu wydarze? artystycznych m.in. wieczorów autorskich, wystaw malarstwa, grafik, fotografii, warsztaty ta?ca, koncerty)
 • "Kondycja Poezji w Polsce" - panel dyskusyjny 2015 r.
 • Wspó?organizacja nast?puj?cych edycji festiwalu : "IV, V, VI, VII Lubelski Przegl?d Poetycki Strojne w biel, czyli Zima z Bazun?, " oraz cykli koncertów piosenki autorskiej "Lubelskie Spotkania z Bazun?" w 2015, 2016, 2017 i  2018 r., 2019 r.
 • Organizatorka autorskiego cyklu "Kultura Biznesu" w 2015 r. w Wojewódzkim O?rodku Kultury w Lublinie, Galerii "Gala" w Lublinie.
 • W ramach dzia?alno?ci jako wspó?za?o?ycielka, wiceprezes , a potem cz?onek Fundacji Kulturalno-Artystycznej Testudo od marca 2016 r. do pa?dziernika 2019 r. organizacja:- Cykli koncertów "Lubelskie Spotkania z Bazuj? 2016, 2017, 2018, 2019r.", - Cyklu"Lubelskie czwartki poetyckie", - Cyklu Jam session,  -"Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej Trombita" w Wetlinie w 2018 r. i 2019 r., - "Zaduszki poetyckie 2016, 2017, 2018r.", -" Mieszkania Poezji w ramach Festiwalu Miasto Poezji 2016, 2017, 2018, 2019 r., - spektakle: "Cohen street" 2017 r., "Herbert b?d? wierny-Id? 2018 r. Wystawy malarstwa m.in. Benjamin Homziuka 2017r., "Dzie?a Utracone" 2019 r.
 • Od 2019 r. prowadzenie, organizacja wydarze? spo?eczno-kulturalnych w "Naszej Cafe" w Wojewódzkim O?rodku Kultury w Lublinie.
 • Od 2019 r. Wspó?prowadzenie cyklu "Pozytywne Przemiany Seniorów" w Wojewódzkim O?rodku Kultury w Lublinie
 • Od 2019 r. menager Izabeli Konar (Isa Conar).

 

 • Dla zainteresowanych moj? osob?  zamieszczam poni?ej artyku? z gazety "Moje Miasto Lublin" :

Wywiad zosta? przeprowadzony przez pani? red. Karolin? Szubiel? 22 07 2009 r:

...„ Pasj? do malarstwa ma we krwi. – To si? zacz??o z chwil? mojego urodzenia – mówi pani Anna. – Od dziecka malowa?am. Mój dziadek by? artyst?, rze?bi? w metalu. Robi? odlewy, krzy?e, rze?by. Moja mama te? malowa?a. Tak?e od dziecka mia?am wszczepion? pasj? twórcz?.

Jako ma?a dziewczynka malowa?a anio?y, kwiaty, obrazki religijne. – To mi zosta?o do tej pory – mówi. – Do dzi? maluj? obrazy religijne. Oczywi?cie malowa?am tak?e du?o zwierz?t, konie s? moj? kolejna pasj?. No i kwiaty, mnóstwo kwiatów.

Pani Anna studiowa?a prawo, psychologi? i renowacj? zabytków. Jednak pasja do malowania wygra?a z wykszta?ceniem. – Teraz si? z tego ciesz? – przyznaje. - Od czterech lat zajmuj? si? tylko malowaniem i niczym innym.

Artystka inspiracj? czerpie z otoczenia. – Wyje?d?am w plener m.in. do Siedliszcza, Kazimierza Dolnego, mam stamt?d wiele obrazów – mówi artystka. – Malowa?am ko?ció? kazimierski, studni?.

Portrety maluje od kilku lat. –Zdarzy?o mi si? malowa? dla zagranicznych klientów, dla Bu?garów. To by?o ciekawe do?wiadczenie, bo mieli?my problemy z komunikacj? - wspomina. Pani Anna zawsze dostosowuje si? do ?ycze? klientów. – Ludzie prosz? mnie o namalowanie pary ?lubnej, czasami osób zmar?ych - mówi. – Ostatnio ?ona zamawia?a portret m??a i ?eby podkre?li? jego sk?pstwo poprosi?a, abym go namalowa?a w roli ?yda licz?cego pieni?dze. Zdarzaj? si? wi?c ?mieszne historie.

Artystka maluje w domu. – Tutaj mam swoja pracowni?. Do malowania potrzebuj? przede wszystkim du?o wolnego czasu. Bo gdy ju? zaczn? malowa?, czasami przed?u?a si? to a? po godziny nocne. Musz? mie? po prostu swobod? twórcz?, abym mog?a sobie spokojnie malowa?. Lubi? pracowa? tak?e przy muzyce lub w otoczeniu klientów.

Podstaw? jej sztuki jest malarstwo olejne. – Maluj? tak?e farb? akrylow?, która jest jednak mniej trwa?a, bo kolory blakn? – mówi. – Oczywi?cie tak?e o?ówek, kredka, w?giel – to technika podstawowa.

Prace pani Anny mo?na zamówi? i obejrze? w domowej galerii przy ul. Biernata z Lublina 34/3 lub na jej stronie internetowej. – Wszystkich zapraszam bardzo serdecznie – zach?ca. – Ka?dy mo?e przyj??, obejrze? obrazy, porozmawia?.

Galeria w domu jest fajna, ale artystce marzy si? co? znacznie wi?kszego. -Z mi?a ch?ci? otworzy?abym galeri? w centrum Lublina lub w Kazimierzu. Z tym jednak ??cz? si? kwestie finansowe – mówi. - Bardziej realne jest wi?c za?o?enie ze znajomymi artystami Fundacji w Siedliszczu zrzeszaj?cej rze?biarzy, malarzy i poetów z ca?ego regionu wschodniego.

Artystka w?ada nie tylko p?dzlem. Projektuje meble kuchenne i aran?uje wn?trza. – G?ównie kuchnie – mówi. – Osobi?cie lubi? metaloplastyk?, ale oczywi?cie przy projektowaniu dostosowuje si? do preferencji klientów.

Pani Anna to rodowita mieszkanka dzielnicy Dziesi?ta. – Mieszkam tu od lat – mówi. – Chodzi?am tu do szko?y podstawowej i liceum. I pewnie jeszcze na d?ugo tu pozostan?.”


Projekt i wykonanie 2009 www.SoulTrace.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PR