Kategorie

Informacje

Szybki kontakt

Anna Maria Wo?niak
Email: kontakt@galeria-amw.pl
Tel.:
  • 797350922

Szczegóły

Reklama

www.SoulTrace.pl - serwisy internetowe

Strony internetowe: 699zł
Systemy CMS: 1599zł
Pozycjonowanie: -20%

Nasze projekty posiadają duszę !

Regulamin galerii

§1

W?a?cicielem internetowej galerii obrazów jest Anna Maria Wo?niak.

§2

Zamówienia s? przyjmowane 24 godziny na dob? przez ca?y rok.

§3

Zamówienia realizowane s? w terminie do 7 dni roboczych od daty z?o?enia zamówienia.

§4

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest wype?nienie formularza kupna obrazu.

§5

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezb?dne do potwierdzenia przyj?cia i realizacji zamówienia.

§6

Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mog? by? anulowane.

§7

Zamówienia, co do których istniej? jakiekolwiek w?tpliwo?ci b?d? weryfikowane. Takie zamówienie mo?e zosta? anulowane. Zamawiaj?cy zostanie poinformowany o tym fakcie.

§8

Zamówiony obraz b?dzie dostarczany za po?rednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej (na pro?b? Klienta) lub b?dzie mo?na go odebra? osobi?cie. Koszty wysy?ki obrazu s? zale?ne od jego rozmiarów. Wszystkie paczki wysy?ane s? za po?rednictwem Poczty Polskiej priorytetem lub firmy kurierskiej. Daje to gwarancj? i? paczka zostanie dostarczona do odbiorcy bardzo szybko. Po wyborze przez Klienta Poczty Polskiej w?a?ciciel internetowej galerii obrazów nie odpowiada za termin dostarczenia przesy?ki i czy paczka zostanie dostarczona do odbiorcy nie uszkodzona. Ka?da wysy?ana paczka jest ubezpieczona.

§10

Ceny w internetowej galerii obrazów wyra?one s? w z?otych polskich i zawieraj? podatek vat.

§11

W przypadku wyboru sposobu p?atno?ci "przelew", towar jest wysy?any w ci?gu 24 godzin od momentu otrzymania ?rodków pieni??nych na konto bankowe w wysoko?ci 100% warto?ci zamówienia.

§12

Do ceny obrazu nale?y doliczy? koszt jego przysy?ki. Podczas wype?niania formularza kupna obrazu Klient zostanie poinformowany o ??cznej cenie za obraz zawieraj?cy koszty transportu i ubezpieczenia.

§14

Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny – odst?pi? od umowy sprzeda?y bez podania przyczyn sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie na pi?mie w terminie do dziesi?ciu dni od daty otrzymania produktu.

§15

Pieni?dze za zwrócony obraz Klient otrzyma przelewem na wskazany w o?wiadczeniu numer rachunku bankowego w przeci?gu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego obrazu.

§16

Koszty odes?ania obrazu nie podlegaj? zwrotowi i pokrywa je w ca?o?ci Klient.

§17

Uszkodzony obraz nie podlega zwrotowi do internetowej galerii obrazów. W przypadku dostarczenia do Klienta obrazu uszkodzonego, koszt jego naprawy lub reklamacji zostanie pokryty z ubezpieczenia przesy?ki pocztowej. Roszczenia z tego tytu?u nale?? do Klienta.

Projekt i wykonanie 2009 www.SoulTrace.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PR